Zrekonstruowane słowniczki Osipowicza i Czarkowskiego ukazały się drukiem w 2009 roku w opracowaniu zatytułowanym „Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej”. W prezentowanym obecnie opracowaniu przedstawiamy i omawiamy dwa kolejne, mianowicie tykociński słowniczek Glogera i łomżyński słowniczek Wagi. W przedkładanych czytelnikowi edycjach obu słowniczków zachowujemy daleko posuniętą wierność wobec oryginałów, przede wszystkim utrzymujemy pierwotny kształt haseł, ich postać fonetyczną, fleksyjną i słowotwórczą. Objaśnienia znaczeniowe haseł, dokumentacja użyć, konteksty gwarowe są tożsame z zapisami Wagi i Glogera.

Skip to content