Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp-lomza.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży (w skrócie MBP w Łomży):

Telefon: 86-216-54-81
E-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl
Adres korespondencyjny: ul. Długa 13, 18-400 Łomża

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mbp-lomza.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-04

Strona internetowa  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączenia wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2021-11-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Łomży,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2021-11-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Łomży
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów całej strony,
 • możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu (czarne tło, białe i żółte litery),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB

Strona nie posiada:

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.
 • filmów z napisami dla osób niesłyszących
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • nie każdy film posiada tłumaczenie migowe.
 • konwersja plików pdf na wersje dostępne cyfrowo

Aktualnie trwają prace nad:

– b.d.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adam Kalinowski, adam@mbp-lomza.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 216-54-81 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Skip to content