telefon: 86 216-54-81 / email: biblioteka@mbp-lomza.pl

Klauzula informacyjna

Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przejściem.

Jerzy Pilch, Bezpowrotnie utracona leworęczność

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Klauzula informacyjna

korespondecja elektroniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży,
ul. Długa 13, 18-400 Łomża.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mbp-lomza.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu elektronicznego z Administratorem oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora, wymiany korespondencji elektronicznej, pomiędzy nadawcą i adresatem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię oraz dane kontaktowe.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z tym będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z § 44 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. z późn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorzy pocztowi i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia korespondencji, w związku z przepisami archiwizacyjnymi, o których mowa w pkt 5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, prowadzenia korespondencji.

Skip to content