Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia nr 1 ogłasza konkurs plastyczny pt. „Lubił stać na bramce i jeść kremówki”.

Konkurs ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka, szerzenia Jego kultu, ukazanie aktualności nauczania Jana Pawła II, ale również spojrzenie na Papieża z perspektywy spotkania z drugim człowiekiem i obcowania z pięknem przyrody.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego,
  • każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
  • praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (bez użycia materiałów sypkich), umożliwiającą jej ekspozycję w antyramach,
  • prace mogą wykorzystywać charakterystyczne dla regionu motywy,
  • format pracy jest dowolny, ale nie powinien przekraczać wymiarów: 90 cm (pion) 65 cm (poziom),
  • na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon lub e-mail,
  • do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona i podpisana przez autora oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane,
  • prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filia Nr 1, ul. Polna 16, 18-400 Łomża w terminie do 1 października 2020 r.,
  • oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 i klasy 5- 8).

Dla laureatów przewidujemy nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Filii Nr 1 MBP w Łomży, ul. Polna16, w dniu 16 października 2020 r. o godz. 12:00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Nagrodzone prace prezentowane będą w siedzibie Filii Nr 1 przy ul. Polnej 16 oraz na stronie internetowej MBP w Łomży (archiwum.mbp-lomza.pl).

Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86 212 50 29.

Zgłoszenie i klauzula informacyjna do pobrania zgłoszenie klauzula inf

Skip to content