Wystawa

Piękno łomżyńskiej przyrody

Pod hasłem „Piękno łomżyńskiej przyrody” Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przygotowała wystawę z okazji 30-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego, który utworzono 9 września 1993 roku.

Piękno łomżyńskiej przyrody

Pod hasłem „Piękno łomżyńskiej przyrody” Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przygotowała wystawę z okazji 30-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego, który utworzono 9 września 1993 roku. Obecnie jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Otulina Parku obejmuje także nieduże części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalny Obszar Ochrony Siedliski .

Ważną część przyrodniczego dziedzictwa ziemi łomżyńskiej stanowi Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie, który utworzono w grudniu 1994 roku rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego. Położony jest na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej. Przepływająca przez Park rzeka Narew oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Powierzchnia Parku obejmuje tereny gmin: Łomża, Piątnica i Wizna. Ideą jego utworzenia było zachowanie, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez wysoczyznę Kolneńską i Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi. Zróżnicowana rzeźba, różny stopień nawilgotnienia terenu, powodują, że występuje tu bogata szata roślinna oraz wiele gatunków zwierząt. Obecna wiedza o florze i faunie Parku, oparta na pracach inwentaryzacyjnych i monitoringowych pozwala na sklasyfikowanie tego obszaru jako jednego z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko w skali regionu, ale też i kraju.

Na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży znajdziemy książki, albumy, fotografie oraz inne materiały informacyjne ze zbiorów naszej biblioteki oraz stron internetowych Biebrzańskiego Parku Narodowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Wystawa

Skip to content