Urząd Statystyczny w Białymstoku przekazuje Państwu dwudziestą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa oraz stan gospodarki regionu. Zamieszczono w niej również tablice prezentującą województwo na tle kraju. Dane w przekrojach terytorialnych znajdują się w odrębnym opracowaniu zatytułowanym “Województwo podlaskie. Podregiony, powiaty, gminy”. W Roczniku przedstawiono statystyczny obraz Podlasia w 2018 r., a w celu zobrazowania zachodzących zmian i rysujących się tendencji, szereg, danych zaprezentowano w odniesieniu do lat 2000, 2005, 2010 oraz 2014 -2017.
W porównaniu z poprzednim wydaniem treść Rocznika uzupełniono m.in. o informacje dotyczące wybranych obiektów sportowych, opracowane na podstawie badania cyklicznego przeprowadzonego co cztery lata. Zostały w nim również uwzględnione nowe dane, które przygotowano w oparciu o wyniki reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów za październik 2018 r.

Skip to content