Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziomie skupu, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r., natomiast informacje na temat globalnej, końcowej i towarowej produkcji rolniczej zaprezentowane w publikacji dotyczą 2017 r. W celu zobrazowania przemian i tendencji w rolnictwie, dane zestawiono z analogicznymi wielkościami z roku poprzedniego, a niektóre informacje zostały zaprezentowane w retrospekcji od 2000 r. Wybrane dane dla województwa podlaskiego przedstawiono w odniesieniu do kraju i innych województw.

Skip to content