Opracowanie zawiera informacje o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej, pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomie i wartości skupu produktów rolnych, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r., natomiast informacje na temat produkcji rolniczej zaprezentowane w publikacji dotyczą 2018 r. W celu zobrazowania przemian i tendencji w rolnictwie, dane zestawiono z analogicznymi wielkościami z roku poprzedniego, a niektóre informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r. Wybrane dane dla województwa podlaskiego zaprezentowano w odniesieniu do kraju i innych województw.

Skip to content